O Firmie

PPH "WENUS" jest firm� istniej�c� od 1993 r. w miejscowo�ci Gr�dek oddalonej o 30 km od Bia�egostoku. G��wnym profilem naszej dzia�alno�ci jest produkcja tarcicy z drewna iglastego. Surowiec wykorzystywany do produkcji tarcicy pochodzi z las�w Puszczy Knyszy�skiej.
Puszcza Knyszy�ska to wspania�e i rozleg�e lasy sosno-�wierkowe o wyj�tkowym mikroklimacie. Wieloletnia tradycja firmy pozwoli�a zebra� nam niezb�dne do�wiadczenie, a tak�e pozna� potrzeby odbiorc�w oraz sprosta� ich oczekiwaniom. Nasi klienci mog� liczy� na profesjonalizm i wysok� kwalifikacj� pracownik�w.
Swoj� ofert� kierujemy do os�b indywidualnych jak i du�ych firm z obr�bu ca�ej Polski.